Geschillen

 


De geschillencommissieDe geschillencommisie bestaat uit 3 leden en een zogenaamde gatekeeper.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen van deze commissie zal de gatekeeper de stukken verzamelen en de verhalen van beide kanten aanhoren en stuurt dit naar de leden van de commissie door. De gatekeeper zelf zal niet meedoen aan het uiteindelijk besluit omtrent het geschil. Ook het lid van de geschillencommissie die in de divisie speelt waarin het conflict zich voordoet zal niet aan de stemming mee doen, dit eveneens i.v.m. de onanfhankelijkheid van de oordeelsvorming.

Oftewel, de overgebleven 3 leden bestuderen de stukken die de gatekeeper hun heeft toegestuurd en komen tot een anonieme bindende oordeelsvorming. Het is verboden om leden van de commissie te benaderen in welke vorm dan ook over een geschil. De leden van de commissie kunnen na overleg (telefonisch, schriftelijk of in vergadering) het besluit aan de gatekeeper mededelen. Indien de gatekeeper van mening is dat zijn positie de onafhankelijkheid in gevaar brengt kan hij iemand anders in het bestuur aanwijzen om zijn taak over te nemen.

Voor verdere actuele informatie verwijzen wij naar onze statuten en Huishoudelijke Reglementen.